Ain Seppik

Töötades ENSV juhtiva kontrollorgani, nn Ülemkohtu liikmena ja olles teadlik paljude Eesti kodanike vägivaldsest saatmisest okupandi territooriumile tema kontrollile alluvate okupatsiooniorganite kaudu ning olles kohustatud ja õigustatud nende organite õigusevastast tegevust takistama, lasi seda kõike sündida ning seega pani toime aegumatu sõjakuriteo, mis on kirjeldatud Genfi 1949. a neljandas (okupeeritud territooriumi tsiviilisikuid kaitsvas) konventsioonis, s.h iseäranis artiklites 47, 49, 67, 76, 146,147 ja 148, ning Eesti Vabariigi kehtiva karistusseadustiku paragrahvides 88 ja 97 (arvestades lisaks EV Põhiseaduse §123 ja §146 nõudeid). Raskendava asjaoluna tuleks arvestada, et Ain Seppik esitas hiljem EV Riigikokku kandideerides valeliku süümevande, mistõttu tuleks ühtlasi ta mandaat EV Põhiseaduse rakendamise seaduse §6 alusel tagantjärgi tühistada.

Ain Seppik osales okupeerimises